Artikel

Sonderzeichen anzeigen
falsche Antworten zeigen

Übungen A1

Ergänze den richtigen Artikel im Singular.

  1. casse-noisettes
  2. boule de Noël
  3. cheminée
  4. cadeau de Noël
  5. guirlande lumineuse
  6. angemaskulin
  7. couronne de Noël
  8. père Noël
  9. arbre de Noëlmaskulin
  10. carte de Noël

Zurück